Print deze pagina

Onderzoeksontwerp

Vervolgens wordt er een ontwerp gemaakt waarin wordt aangegeven:

 • hoe de onderzoeksvraag beantwoord gaat worden;
 • welke methoden gebruikt worden;
 • hoeveel tijd en welke middelen nodig zijn;
 • wie er bij het onderzoek betrokken zijn;
 • welke onderzoeksinstrumenten ingezet worden.

Onderzoeksplan
Een goed onderzoeksplan bestaat uit een aantal vaste onderdelen:

 • Aanleiding tot het onderzoek. De afbakening van het onderwerp wordt toegelicht aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek.
 • Probleemstelling. De centrale vraagstelling voor het onderzoek.
 • Doelstelling. De functie van het onderzoek, maar ook wat de opdrachtgever met de uitkomsten van het onderzoek gaat doen.
 • Eventueel een voorlopig (theoretisch) antwoord op de vraag, een model. Dit onderdeel wordt niet in alle gevallen toegevoegd, bij praktijkgericht onderzoek blijft het nogal eens achterwege. Bij theoretisch gericht onderzoek is het van groot belang.
 • Onderzoeksontwerp en verantwoording. Welke methode wordt gekozen om de centrale vraag te beantwoorden en waarom? Hoe wordt het onderzoek ingericht?
 • Tijdpad. Wanneer moet het onderzoek afgerond zijn en welke belangrijke keuzemomenten zijn er tijdens het onderzoek? Deze momenten worden ook wel milestones (mijlpalen) genoemd.

Wordt er bij het opstellen van het plan literatuur uit het vooronderzoek gebruikt, dan wordt er ook een literatuurlijst aan het onderzoeksplan toegevoegd.